Modified Solutions
Betalingsbetingelser
Modified Solutions ApS

Handelsbetingelser - Modified Solutions ApS

Nedenstående betingelser, er gældende i alle henseender når der laves en handel med Modified Solutions ApS.

Undtagelsen: Dog er der undtagelser - hvor andet er aftalt skriftlig i en kontrakt eller andet juridisk dækkende dokument, dette kan også være en e-mail.

Gyldighed

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er til enhver tid gældende, med mindre andet skriftligt aftales mellem parterne. Betingelserne er gældende fra den 13. januar 2020 (sidst revideret 15. juli 2021 (udelukkende sproglige omformuleringer)).

Der forbeholdes ret til at foretage ændringer i listepriser og forretningsbetingelser uden videre.

Det er herfor kundens ansvar at holde sig opdateret med forretningsbetingelser. Er der skriftlig i f.eks. en kontrakt – aftalt en specifik kunde pris per time eller projekt – kan denne ikke ændres fra nogen af parterne uden videre.
Se dog stadig Priser og ydelser.

Priser og ydelser

Hvad faktureres: Som udgangspunkt faktureres alt tid brugt på kunden i intervaller på 30 minutter. Vi er et konsulenthus og fakturere løbende alt tid der er logget på kunden, dog så vidt muligt kun 120 timer per medarbejder per måned. Kunden har ret til tre dages indsigelse mod ugens tidsforbrug fra tidspunktet hvor der sendes en forbrugs email ud - dette sker som udgangspunkt hver fredag klokken 20.00. Såfremt der ikke er gjort indsigelser mod denne forbrugsmail - inden tirsdag klokken 20.00 - er forbruget bindende. Alt forbrug, både tidligere og ej faktureret, kan endvidere altid følges via kundens kundeside.

Nye større kundeopgaver: Vi forbeholder os retten til nogle gange at bede om et depositum som forudbetaling for alle opgaver, før opgaven planlægges i vores kalender. Dette kan være gældende for såvel nye som tidligere kunder.

Kundens kredit: Alle kunder kreditvurderes af Modified Solutions ApS og tildeles en kredit. Denne kredit kan variere fra kunde til kunde.

Faktureringsinterval: Alt forbrug på kontoen faktureres løbende ved forbrug normalt hver den 20. i måneden eller såfremt kundens kredit maksimum er nået (afhængig af hvilken af disse hændelser der måtte komme først). Fakturaer sendes udelukkende pr. e-mail og / eller elektronisk via EAN til kontohaveren og udsendes via dinero.dk.

Afregning: Ydelser* leveret af Modified Solutions ApS afregnes ( medmindre der er indgået anden aftale med kunden i en kontrakt ) efter til de til enhver tid gældende satser og timepriser.

Gældende satser: Gældende satser og timepriser kan af eksisterende kunder rekvireres ved henvendelse til Modified Solutions ApS eller i kundesiden. Hvor der er truffet aftale om fast pris, faktureres kunden for ekstraarbejde udført herudover i henhold til de gældende timepriser. Alle priser er, med mindre andet fremgår, ekskl. moms.

Prisjusteringer: Modified Solutions ApS forbeholder sig ret til at revidere eller ændre aftalte priser med to måneders varsel til enhver kunde. Kunden har dog altid en aftalt timepris i kontrakter der er gældende et år fra kontraktens underskrifts dato - herefter sker der årligt prisjusteringer.

Årlige prisjusteringer: Alle priser angivet i kontrakter, justeres årligt med et tillæg af 7,5 % til den aftalte pris. Dog ikke hvis anden stigning er angivet i kontrakten.

* “Ydelse” er som oftest freelance timer eller hele projekt opgaver.

Akut opgaver

Akutte opgaver, der skal løses øjeblikkeligt (inklusive helligdage, søndage og weekender) men også når der ikke på nuværende tidspunkt er aktivt planlagte opgaver på kunden - vil blive faktureret med tre gange, den på kunden gældende og aftalte timepris.

Fakturering på klippekort

Nogle kunder faktureres på klippekort, og ved fakturering på klippekort er der nogle lidt anderledes forretningsbetingelser.

 • Klippekort skal altid betales forud for igangsættelse af arbejde.
 • Udvikling sættes ikke igang – før fremsendt regning på klippekort er fuldt betalt.
 • Alle priser er angivet i DKK og priser er altid ekskl. moms.
 • Der betales forud for klippekortet før dette kan tages i brug.
 • Ubrugte klippekorts timer tilbagebetales ikke.
 • Klippekorts timer kan ikke overføres eller bruges af et andet CVR nummer.
 • Ved opbrugt klippekort skal et nyt klippekort købes og betales før arbejdet fortsætter.
 • Klippekort forældes ikke (100 timer i 2014 er 100 timer i 2020).
 • Der føres altid logbog over forbrugt tid der kan følges på kundelogin.

Andre ydelser / almindelig faktura

 • Faktura betales straks og senest 5 hverdage fra fakturadato.
 • Betales faktura ikke rettidig – forbeholdes ret til at ophøre med arbejde for kunden indtil regningen er fuldt betalt og der er indbetalt et eventuelt depositum. Dette er gældende uanset hvilken deadline der ellers måtte være aftalt mellem parterne.
 • Der føres logbog over forbrugt tid der altid kan følges ved at logge ind på kundelogin.
 • Se endvidere “For sen betaling” og “Priser og ydelser”.

Betaling

Indbetalinger skal ske til følgende bankkonto: Nykredit | Konto 8117 4564469 - IBAN-nr.: DK6881170004564469 - Swift-kode: NYKBDKKK

For sen betaling

 • Udvikling stopper: Ved for sen betaling stoppes alt udvikling for kundens konto.
 • Kompensationskrav: Gebyret forfalder straks den AFTALTE forfaldsdag OVERSKRIDES, DKK 310,- ekskl. moms. Gebyret er UAFHÆNGIGT af rykkerbreve m.v. Det “forfalder”, når vores bogholderi konstaterer betalingsmisligholdelsen!
 • Rente: Der beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.
 • Rykkergebyr: Der pålægges et rykkergebyr på DKK 100,- ekskl. moms for hver rykker.
 • Inkasso: Der sendes to rykkere før regningen sendes til inkasso.

Pris forbehold

Der tages forbehold for fejl i eventuelle viste priser på hjemmesiden.

Opsigelse af konto og fortrydelse

En konto kan uden varsel opsiges af både kontohaver og Modified Solutions ApS.

Opsigelse af en konto kan kun ske skriftlig til henholdsvis Modified Solutions ApS eller kontohaver. Der skal påregnes op til 3 ugers ekspeditionstid for behandling af en opsigelse fra kontohavers side. Ved opsigelse tilbagebetales ikke resterende beløb på et eventuelt klippekort. I forbindelse med opsigelse fjernes kundens adgang til kontoen permanent.

Indbetalinger kan fortrydes indenfor fem hverdage, i hvilket tilfælde rest saldo efter forbrug, refunderes til en af kontohaver anvist dansk bankkonto. Saldoen fratrækkes et gebyr på DKK 500,00 + moms før udbetaling. Er saldoen herefter negativ udbetales intet. I dette tilfælde betragtes dette som opsigelse af opsigelse af konto – se ovenfor. Forbrug foretaget på klippekort kan ikke fortrydes.

Kundens forpligtelser

Hvor kunden skal forsyne Modified Solutions ApS med materiale - herunder kravspecifikation, software mv. til brug for Modified Solutions ApS’s opfyldelse af den af kunden bestilte opgave, påhviler det kunden at overholde fastsatte deadlines.

Kunden er forpligtiget til så vidt muligt, at levere en fyldestgørende kravspecifikation til Modified Solutions ApS. Der er mulighed for at lave en kravspecifikation workshop, der vil forbedre vores chancer for at forstå opgaven.

Det er kundens ansvar at sikre sig at Modified Solutions ApS som leverandør har forstået opgaven. Der anbefales at der foretages et indledende møde på vores adresse med en udvikler - såfremt opgaven er større end 30-50 timer. Det forventes af kunden at Modified Solutions, har en enkelt fast kontaktperson ved kunden.

Modified Solutions ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelse, som må påskrives kundens forhold, herunder svartid på henvendelser.

Såfremt kundens forhold medfører, at Modified Solutions ApS ikke kan færdiggøre den bestilte ydelse, har Modified Solutions ApS krav på det fulde honorar hos kunden.

Med mindre andet er aftalt skriftligt med kunden, tilvejebringer kunden selv den nødvendige hardware og softwarelicenser. Alt materiale afleveres til Modified Solutions ApS i en for Modified Solutions ApS hensigtsmæssig elektronisk form.

Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændring til Modified Solutions ApS.

Ansvarsbegrænsning

Modified Solutions ApS er ikke ansvarlig for økonomiske tab påført kunden ved kundens anvendelse af Modified Solutions ApS’s produkter. Det gælder bl.a. kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forstyrrelser, mangelfuld betjening, uoverensstemmelser mellem produktet og kundens hardware og øvrige software. Modified Solutions ApS er ligeledes ikke ansvarlig for tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer, herunder data på kundens eller tredjemands internetserver.

Modified Solutions ApS er ikke ansvarlig for indholdet af informationer, som kunden modtager eller afgiver på internettet herunder data i den elektroniske postkasse (email) eller data liggende på abonnentens webhotel. Dette gælder tillige rigtigheden, lovligheden og lødigheden af informationer. Modified Solutions ApS er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser grundet nedbrud eller andre forhold.

I forbrugerforhold ifalder Modified Solutions ApS ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at Modified Solutions ApS ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er Modified Solutions ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Modified Solutions ApS er ikke ansvarlig for force majeure-forhold.

Reklamation

Enhver form for reklamation skal rettes skriftlig, indenfor 10 dage, til denne adresse:

Modified Solutions ApS
Livøvej 25B
8800 Viborg
hej@modified.dk
CVR: 34804389

Værneting og lovvalg

Enhver tvist om fortolkning af disse almindelige forretningsbetingelser og kundens aftale med Modified Solutions ApS behandles efter lovgivningen i Danmark ved retten i Viborg.

Kontakt os for en uforpligtigende snak

Du kan ringe til os på 4152 0100 eller e-mail hej@modified.dk - vi svarer altid!Hvis du udfylder formen, kontakter vi dig inden for 24 timer fra din henvendelse - gratis og uforpligtende.
Skriver du til os i weekenden, kontakter vi dig den førstkommende hverdag.