Betalingsbetingelser

Gyldighed

Nedenstående almindelige forretningsbetingelser er til enhver tid gældende, med mindre andet skriftligt aftales mellem parterne. Betingelserne er gældende fra den 1. maj 2016. Der forbeholdes ret til at foretage ændringer i priser og forretningsbetingelser uden videre. Det er herfor kundens ansvar at holde sig opdateret med forretningsbetingelser. Er der skriftlig i f.eks. en kontrakt – aftalt en specifik pris per time eller projekt – kan denne ikke ændres fra nogen af parterne uden videre.

Menu top

Priser og ydelser

Alt forbrug på kontoen faktureres løbende ved forbrug. Fakturaer sendes udelukkende pr. e-mail og/eller elektronisk via EAN til kontohaveren.

Ydelser leveret af Modified Solutions ApS afregnes, medmindre der er indgået anden aftale med kunden, efter til de til enhver tid gældende satser og timepriser.

Gældende satser og timepriser kan til enhver tid rekvireres ved henvendelse til Modified Solutions ApS. Hvor der er truffet aftale om fast pris, faktureres kunden for ekstraarbejde udført herudover i henhold til de gældende timepriser. Alle priser er, med mindre andet fremgår, ekskl. moms.

“Ydelse” er som oftest freelance timer eller hele projekt opgaver.

Menu top

Klippekort

 • Klippekort skal altid betales forud for igangsættelse af arbejde.
 • Udvikling sættes ikke igang – før fremsendt regning på klippekort er fuldt betalt.
 • Alle priser er angivet i DKK.
 • Priser er altid ekskl. moms.
 • Der betales forud for klippekortet før dette kan tages i brug.
 • Et klip svarer til en time.
 • Hver bestilt opgave afregnes i hele klip, dog minimum et klip pr. bestilt opgave.
 • Ubrugte klip tilbagebetales ikke.
 • Ved opbrugt klippekort skal nyt klippekort købes og betales før en evt. påbegyndt opgave kan afsluttes.
 • Klippekort forældes ikke.
 • Der føres logbog over forbrugt tid.

Menu top

Andre ydelser / almindelig faktura

 • Faktura betales straks og senest 5 hverdage fra fakturadato.
 • Betales faktura ikke rettidig – forbeholdes ret til at ophøre med arbejde for kunden indtil regningen er fuldt betalt. Dette uanset hvilken deadline der er aftalt mellem parterne.
 • Der føres logbog over forbrugt tid.
 • Se endvidere “For sen betaling”.

Menu top

Betaling

Indbetalinger kan ske til følgende bankkonto: Sparekassen Balling | Konto 9312 0000329673

Menu top

For sen betaling

 • Ved for sen betaling stoppes udviklingen altid for kunden.
 • Kompensationskrav – Gebyret forfalder straks den AFTALTE forfaldsdag OVERSKRIDES, DKK 310,- ekskl. moms. Gebyret er UAFHÆNGIGT af rykkerbreve m.v. Det “forfalder”, når vores bogholderi konstaterer betalingsmisligholdelsen!
 • Der beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned.
 • Der pålægges et rykkergebyr på DKK 100,- ekskl. moms for hver rykker.
 • Der sendes to rykkere før regningen sendes til inkasso.

Menu top

Pris forbehold

Der tages forbehold for fejl i de viste priser på hjemmesiden.

Menu top

Opsigelse af konto og fortrydelse

En konto kan uden varsel opsiges af både kontohaver og Modified Solutions ApS. Opsigelse af en konto kan kun ske skriftlig til henholdsvis Modified Solutions ApS eller kontohaver. Der skal påregnes op til 3 ugers ekspeditionstid for behandling af en opsigelse fra kontohavers side. Ved opsigelse tilbagebetales ikke resterende beløb på et eventuelt klippekort. I forbindelse med opsigelse fjernes kundens adgang til kontoen permanent.

Indbetalinger kan fortrydes indenfor fem hverdage, i hvilket tilfælde rest saldo efter forbrug, refunderes til en af kontohaver anvist dansk bankkonto. Saldoen fratrækkes et gebyr på DKK 500,00 + moms før udbetaling. Er saldoen herefter negativ udbetales intet. I dette tilfælde betragtes dette som opsigelse af opsigelse af konto – se ovenfor. Forbrug foretaget på klippekort kan ikke fortrydes.

Menu top

Kundens forpligtelser

Hvor kunden skal forsyne Modified Solutions ApS med materiale, software mv. til brug for Modified Solutions ApS’s opfyldelse af den af kunden bestilte opgave, påhviler det kunden at overholde fastsatte deadlines. Modified Solutions ApS kan ikke drages til ansvar for forsinkelse, som må påskrives kundens forhold. Såfremt kundens forhold medfører, at Modified Solutions ApS ikke kan færdiggøre den bestilte ydelse, har Modified Solutions ApS krav på det fulde honorar hos kunden.

Med mindre andet er aftalt skriftligt med kunden, tilvejebringer kunden selv den nødvendige hardware og softwarelicenser. Alt materiale afleveres til Modified Solutions ApS i en for Modified Solutions ApS hensigtsmæssig elektronisk form.

Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændring til Modified Solutions ApS.

Menu top

Ansvarsbegrænsning

Modified Solutions ApS er ikke ansvarlig for økonomiske tab påført kunden ved kundens anvendelse af Modified Solutions ApS’s produkter. Det gælder bl.a. kundens eventuelle tab forårsaget af afbrydelse, forstyrrelser, mangelfuld betjening, uoverensstemmelser mellem produktet og kundens hardware og øvrige software. Modified Solutions ApS er ligeledes ikke ansvarlig for tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer, herunder data på kundens eller tredjemands internetserver.

Modified Solutions ApS er ikke ansvarlig for indholdet af informationer, som kunden modtager eller afgiver på internettet herunder data i den elektroniske postkasse eller data liggende på abonnentens webhotel. Dette gælder tillige rigtigheden, lovligheden og lødigheden af informationer. Modified Solutions ApS er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser.

I forbrugerforhold ifalder Modified Solutions ApS ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar, dog således at Modified Solutions ApS ikke ifalder ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Uden for forbrugerforhold er Modified Solutions ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Modified Solutions ApS er ikke ansvarlig for force majeure-forhold.

Menu top

Reklamation

Enhver form for reklamation skal rettes skriftlig, indenfor 10 dage, til denne adresse:

Modified Solutions ApS
Livøvej 25B
8800 Viborg
php@modified.dk
CVR: 34804389

Menu top

Værneting og lovvalg

Enhver tvist om fortolkning af disse almindelige forretningsbetingelser og kundens aftale med Modified Solutions ApS behandles efter lovgivningen i Danmark ved retten i Viborg.